CEPDENGE

HAVA DURUMU

KORUMA KURULU BÜROSU / AR-GE ve PROJE BİRİMİ

1) Yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması ile mağdurların desteklenmesi, salıverilen hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma kazandırılmaları amacıyla iş ve meslek edinmelerine, mağdurların ise suç nedeniyle karşılaştıkları sosyo-ekonomik sorunlarının etki ve sonuçlarının azaltılmasına yönelik projeler hazırlamak ve yürütmek.

2) Projelerin hazırlanması sırasında ilgili kurum veya kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde olmak, projelerin hazırlanmasında ilgili kurum veya kuruluş ya da sivil toplum kuruluşlarının mevzuatlarını dikkate almak.

3) İş ve meslek edindirme projelerinin, işgücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda, en kısa sürede iş imkanı sağlayacak nitelikte olmasına dikkat etmek. Ayrıca mesleki eğitim projelerinde, katılımcılara sertifika verilmesini sağlamak. Projeler hazırlanırken o bölgede faaliyet gösteren kamu ve özel kurum veya kuruluşların hangi nitelikte personel ihtiyacı olduğunu araştırarak bu doğrultuda mesleki eğitimler verilerek, istihdam konusunda ilgili kurumlarla çalışmalar yapmak.

4) Hazırlanan projelere ilişkin koruma kurulu onayını projeye ekleyerek, onaylı projelerin bir örneğini Daire Başkanlığına göndermek.

5) İyileştirme çalışmalarına esas olmak üzere, denetim altındaki hükümlülerle ev, okul, veya iş yerinde özel hayatın gizliliğine dikkat ederek görüşmeler yapmak.

6) Koruma kurulları talep ve takip formunu doldurmak, koruma kurullarınca uygun bulunan projeleri hazırlamak.

7) Koruma kurulunun sekretarya işlerini yürütmek ve koruma kuruluna başvuran mağdurlar ile hükümlülerin taleplerini değerlendirmek.

8) Ceza infaz kurumlarından iş arama izni alarak çıkan hükümlülerin talep etmeleri halinde çalışabileceği işler ya da çalışacağı yerler hakkında hükümlüleri bilgilendirmek ve koşullu salıverme sonrasında da koruma kurullarına müracaat edebileceğini hükümlüye bildirmek.

9) Eğitim programları, seminerler, boş zamanların yapılandırılması, sosyal etkinlikler vb. faaliyetler hususunda Eğitim ve İyileştirme Bürosu, Değerlendirme ve Planlama Bürosu, İnfaz Bürosu, Denetim Bürosu ve gönüllü çalışanlar tarafından yükümlüleri suça iten nedenler ile yükümlülerin suç işlemelerine neden olan ihtiyaçlarına, mağdurların ise mağduriyetlerine yönelik yapılan tespitler(öneriler) doğrultusunda yapılması değerlendirilen çalışmaları diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları işbirliğinde projelendirerek hazırlamak.

10) Komisyon kararı gerektiren işlemlerde; kurumsal eğitimler ve programlar listesi ile çalışılacak sivil toplum kuruluşlarının onaylanmasına veya reddine karar vermek için komisyona sunmak.

11) Kamu kurumlarının, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttükleri eğitim programları, iş ve meslek kursları ile yükümlülerin boş zamanlarının yapılandırılacağı eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönelik faaliyet ve programları tespit etmek amacıyla her yıl kasım ayında hazırlık yapılarak, aralık ayının sonuna kadar oluşturulan veya bu süre içerisinde güncellenen ya da yeni belirlenen kurumsal eğitimler ve programlar listesi hazırlamak, Hazırlanan kurumsal eğitimler ve programlar listesi ile çalışılacak sivil toplum kuruluşlarını  infaz işlemleri değerlendirme komisyonunun onayına sunmak, Hazırlanan kurumsal eğitimler ve programlar listesini değerlendirme ve planlama bürosuna teslim etmek,

12) Denetimli serbestlik ve koruma kurulları çalışmaları kapsamında ev ve iş yeri ziyaretleri yapmak.

13) Kurumsal eğitimler ve programlar listesini hazırlamak ve infaz işlemleri değerlendirme komisyonunun onayına sunmak.

14) 5275 sayılı CGTİHK' nun 106/3 md. ve TCK' nun 50-1/f  md. gereğince infaz edilen dosyalara ait aylık istatistik bilgilerini hazırlamak ve Daire Başkanlığına göndermek.

15) İl Uyuşturucu İle Mücadele Kurulunca istenen aylık istatistik bilgilerini hazırlamak ve Uyuşturucu İle Mücadele Veri Takip Sistemine girmek.

16) Hizmetler Listesini süresinde hazırlama ve ihtiyaç halinde güncelleme işlemlerine yardımcı olmak.

17) Koruma Kurulları Bürosu / Diğer Kurumlarla Çalışma ile Ar-Ge ve Proje Birimi' nde görevli Ds Uzmanınca bireysel görüşmelerden sorumlu uzman tarafından gönderilen yükümlüler ile 3 (Üç) bireysel görüşme doğrultusunda değerlendirme görüşmesi yapılarak boş zamanların yapılandırılması kapsamında eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere dair projeler hazırlamak.

18) Sorumlu personel büro ve birim tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerden müteselsilen sorumludur.

 

 

 

 

Linkler

 

 

 

 

Linkler

 

                    SİTEMİZİ

                 Kişi Ziyaret Etmiştir

 

T.C. Adalet Bakanlığı Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.