CEPDENGE

HAVA DURUMU

İNFAZ BÜROSU

1) Değerlendirme ve planlama bürosunca hazırlanan denetim planı doğrultusunda, yükümlüler hakkında belirlenen denetimli serbestlik kararlarının infazı ile yükümlülerin toplum içinde denetimine, takibine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonunu yapmak.

2) Kayıt Kabül Bürosu ve Değerlendirme ve Planlama Bürosu tarafından yönlendirilen her yükümlü için vaka sorumlusu olarak görev yapmak.

3) Vaka sorumlusu olarak denetim planının uygulanmasında; yükümlünün özel hayatının gizliliğini ve ihtiyaçlarını dikkate alır ve yükümlü ile iyi niyet çerçevesinde işbirliği yapmak.

4) Denetim planının uygulanmasını sağlamak.

5) Yükümlünün, iyileştirilmesine ve toplumla bütünleştirilmesine yönelik programlara katılımını sağlamak.

6) Yükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

7) Yükümlü hakkında verilen denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesini sağlamak.

8) Kararın infazına ilişkin yazışmaları yapmak.

9)Yükümlülüklere uymayanlar ile denetimli serbestlik personelinin uyarı, öneri ve çağrılarını dikkate almayanların uyarılması için gerekli yazıların hazırlanmak ve komisyon onayından sonra gerekli olanların ilgili hâkime göndermek.

10) Hâkim veya komisyon tarafından uyarılmasına karar verilen yükümlülere uyarı kararını tebliğ etmek ve    gerektiğinde yükümlünün müdürlüğe davet edilerek ihlalin sonuçlarının açıklanıp sözlü olarak uyarmak.

11) Denetim planının uygulanması için kurumlar arası yazışmaları yapmak.

12) Kararların infazı ile ilgili mahkemelere ve savcılıklara gönderilecek rapor ve yazıları hazırlamak.

13) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen hükümlülerden, koşullu salıverilmelerine bir aydan az süre kalanlar hakkında koşullu salıverilme kararı alınması için gerekli hazırlıkları yapmak ve koşullu salıverme öncesi değerlendirme raporunu hazırlamak.

14) Haklarında uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla tedavi kararı verilen yükümlülerin sevklerini yapmak ve tedavi süreçlerini takip etmek.

15) Gerektiğinde yükümlünün devam ettiği eğitim kurumu ile çalıştığı kurumun ya da işin değiştirilmesini sağlamak.

16) İnfaz dosyalarının kapatılmasına yönelik işlemleri yapmak ve dosyaları Cumhuriyet Başsavcılığına veya ilgili mahkemeye göndermek.

19) Risk ve ihtiyaçlarının yeniden değerlendirilmesi gereken yükümlülerin listesini, görüş ve önerilerle birlikte değerlendirme ve planlama bürosuna göndermek.

20) İnfaz sürecinin işleyişi ve diğer çalışmaların yürütülmesini değerlendirmek üzere yükümlü ile en az ayda bir görüşme yapmak ve aldığı geri bildirimlerin ilgili büroya iletmek.

21) Çalışma protokolünün hazırlanmasında görev almak.

22) İnfaz bürosu, yükümlünün denetim süreci içinde yürütülen denetim ve iyileştirme çalışmalarını düzenli olarak takip eder; yükümlünün durumu, gösterdiği gelişme ve benzeri durumlar hakkında geri bildirimler alır. Yükümlünün denetim süreci içinde, denetim planında değişiklik yapılmasını gerektiren bir durum olduğu tespit edilirse, altı aylık gözden geçirme süresi beklenmeksizin, değerlendirme ve planlama bürosundan denetim planının yeniden hazırlanmasını  talep etmek.

23) Yükümlü hakkında Savcılıklar, Mahkemeler ve Müdürlük tarafından belirlenecek tedbirin türüne uygun denetlenecek yükümlüler ile kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi kapsamında hükümlülerin
a) Çalışmasına engel bir sağlık problemine,
b) Örgün eğitime devam etme durumuna,
c) Belirttiği işte bir iş sözleşmesine dayanarak çalışıp çalışmadığına,
d) Kurduğu ve işlettiği işi devam edip etmediğine
dair listesini ve denetim usulünü her ayın 5. gününü geçmeyecek şekilde belirleyerek müdürün onayına sunmak ve Müdür onayından sonra Denetim Bürosuna teslim etmek.

24) Komisyon kararı gerektiren işlemlerde;
a) Yükümlülüklere uymayanların uyarılması için gerekli yazıların hazırlanması ve komisyon onayından sonra gerekli olanların ilgili hâkime gönderilmesini,
b) Denetimli serbestlik personelinin uyarı, öneri ve çağrılarını dikkate almayanların uyarılması için gerekli yazıların hazırlanması ve komisyon onayından sonra gerekli olanların ilgili hâkime gönderilmesini,
c) Elektronik izleme ile denetim ve takibi yapılacak yükümlülerin belirlenerek komisyona sunulmasını,
d) Yükümlülüğün kaldırılmasına veya değiştirilmesine ya da yükümlülüğe ara verilmesine ilişkin taleplerin değerlendirilmesini,
e) Yükümlünün başka denetimli serbestlik müdürlüğüne nakil taleplerinin komisyona sunulmasını,
f)  İhlal nedeniyle dosyanın kapatılarak mahkemeye gönderilmesini,
g) Yükümlüler tarafından yapılan itirazların değerlendirilmesini sağlamak üzere komisyona sunulmasını,
h) Konutta infaz kararlarının yerine getirilmesinde, konutun değiştirilmesi ile yükümlünün evden ayrılabileceği sürelere ilişkin vaka sorumlusunun önerisinin incelenerek komisyona sunulmasını sağlamak.

25) İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonu üyesi olarak görev yapmak.

26) Eğitim programları, seminerler, boş zamanların yapılandırılması, sosyal etkinlikler vb. faaliyetler hususunda  yükümlüleri suça iten nedenler ile yükümlülerin suç işlemelerine neden olan ihtiyaçlarına yönelik tespitleri(önerileri)belirleyerek Diğer Kurumlarla Çalışma ile Ar-Ge ve Proje Birimi' ne iletmek ve Diğer Kurumlarla Çalışma ile Ar-Ge ve Proje Birimi tarafından hazırlanan projelerin takibini yapmak.

27) Kayıt Kabul Bürosu tarafından kayıt işlemleri yapılıp tevzi edilen ''eğitim programına devam etme'' ve ''eğitim kurumuna devam etme'' kararlarını ARDEF doldurulması için Değerlendirme ve Planlama Bürosuna tevzi etmek, Değerlendirme ve Planlama Bürosu tarafından tevzi edilen ''eğitim kurumuna devam etme'' kararlarına ilişkin ilgili eğitim kurumundan işbirliği yapılacak rehber ya da sorumlu öğretmen belirlenmesini istemek ve  Değerlendirme ve Planlama Bürosuna tevzi etmek,  Değerlendirme ve Planlama Bürosu tarafından planlanarak tevzi edilen ''eğitim programına devam etme'' ve ''eğitim kurumuna devam etme'' kararlarını takip etmek.

 

 

 

 

Linkler

 

 

 

 

Linkler

 

                    SİTEMİZİ

                 Kişi Ziyaret Etmiştir

 

T.C. Adalet Bakanlığı Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.