CEPDENGE

HAVA DURUMU

İDARİ VE MALİ İŞLER BÜROSU

1) İdari ve mâli işler bürosu, müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu idari işleri planlar ve yürütür; mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirir

2) Ödeneklerin takibi ile tahakkuk iş ve işlemlerini,

3) Gerekli araç, gereç ve malzeme ile hizmet teminini,

4) Temizlik, aydınlatma, ısıtma ve güvenlik hizmetlerini,

5) Bakım ve onarım işlerini,

6) Mutemetlik işlemlerini,

7) Personel işlemleri ile idari ve mâli işlerle ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

8) Gerçekleştirme görevlisi olarak Personel Maaşları, farklar, ek ödeme, yolluk, harcırah ile Kuruma ait fatura ödemeleri ile Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin işlemleri zamanında yapmak,

9) Taşınır ve taşınmazların kaydı, takibi, yılsonu ayniyat ve icmal cetvellerinin hazırlanması ve ilgili kayıtları tutmak, UYAP sistemi üzerinden gerekli işlemlerini zamanında yapmak.

10)  Kurumun Mührünü ve Beratını güvenli bir şekilde muhafaza etmek,

11)  Kuruma ait e-posta ile resmi e-posta grubuna gelen mailleri günlük olarak takip etmek ve Kurum Müdürüne bilgi vererek ilgili personele tebliğ etmek, istenilen cevapları zamanında göndermek,

12) Kurumumuzun ve Koruma Kurulunun faaliyetlerini içeren haber ve fotoğrafları arşivlemek, sesleniş gazetesinde ve e-dergide yayınlanmak üzere Genel müdürlüğe göndermek,

13) UYAP birim sorumlusu olarak, UYAP ile ilgili diğer personele teknik konuda destek vermek, sistem ile ilgili tespit edilen sorunları, UYAP yardım masası aracılığıyla en kısa zamanda gidermek,

14) Teftiş için gerekli olan evrak, dosya, klasör, doküman vb. belgelerin hazırlanmasına yardım etmek.

15) Sorumlu personel büro tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerden müteselsilen sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkler

 

 

 

 

Linkler

 

                    SİTEMİZİ

                 Kişi Ziyaret Etmiştir

 

T.C. Adalet Bakanlığı Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.