CEPDENGE

HAVA DURUMU

EĞİTİM İYİLEŞTİRME BÜROSU

1) Eğitim ve iyileştirme bürosu, vaka sorumlusu tarafından gönderilen yükümlülerin topluma kazandırılması için  eğitim ve iyileştirilmesine yönelik denetim planında belirlenen çalışmaları yürütmek.
2) 5237 sayılı TCK’ nın 51 / 5. md.ve birlikte verilen 51/4-a,b,c md., 5275 sayılı CGTİHK ‘nın 107 /7-8-9 md. CMK 231/8 gereği rehberlik ve eğitim iyileştirme hizmetlerini yürütmek, rehberlik yapılanlarda, hazırlanan denetim planı doğrultusunda mahkemesine sunulmak üzere yasal süresi içinde denetim raporunun iyileştirme çalışmaları ile değerlendirme ve önerilerine ilişkin bölümü hazırlamak, vaka sorumlusuna bildirmek, ilgili mahkemesine gönderilmesini sağlamak.
3) 5237 sayılı TCK’ nın 191. maddesi gereği Tedavi ve Denetimli Serbestlik kararı ile ilgili dosyaların rehberlik hizmetlerini yürütmek, Müdahale programlarını uygulamak, hazırlanan rehberlik planı doğrultusunda mahkemesine sunulmak üzere yasal süresi içinde, denetim raporunun iyileştirme çalışmaları ile değerlendirme ve önerilerine ilişkin bölümü hazırlamak, vaka sorumlusuna bildirmek, ilgili mahkemesine gönderilmesini sağlamak.
4) 5395 sayılı ÇKK’ nın 36. mad. gereği denetim altına alınan çocuklar ile ilgili olarak yasal süresi içinde, denetim raporunu ve değerlendirme raporunu yasal süresi içinde hazırlamak ilgili mahkemesine gönderilmesini sağlamak
5) 5275 sayılı CGTİHK’ nın 105 / A md. gereği hükmedilen rehberlik eğitim ve iyileştirme hizmetlerini yapmak, müdahale programlarını uygulamak.
6) İyileştirme çalışmalarına sanık veya hükümlüleri tanımak amacıyla, bireysel görüşme yapılması ile başlanır. Sanık veya hükümlünün grup çalışmasına hazır hale gelmesi ve gerekli görülmesi halinde iyileştirme çalışmalarına grup çalışması ile devam etmek.
7) Bireysel görüşmeleri, yükümlüler ile birebir ve uygun fiziki koşullarda, önceden belirlenmiş bir amaç ve plan çerçevesinde yürütmek.
8) Bireysel görüşme sayısı on ikiden, görüşme aralıkları üç haftadan fazla olamamak koşulu ile her bir görüşmeyi otuz dakikadan az, kırk beş dakikadan fazla yapmamak.
9) Bireysel görüşmeyi planlamak ve gerçekleştirmek. Bireysel görüşmeler hem süreç hem de oturumlar açısından başlangıç, gelişme ve sonlandırma olmak üzere üç aşamadan oluşacak şekilde planlamak. Bireysel görüşme,  yapılandırılarak yürütülebileceği gibi müdahale programı kapsamında da yapılabilir. Bireysel görüşmeleri, kişiye özgü belirlenen  zamanlarda  yapmak. Görüşme formlarını ilgili hükümlü ile birlikte imza altına almak suretiyle hazırlamak, bireysel görüşme ve grup çalışmalarına ilişkin ihlallerde, ihlal tespit tutanağı hazırlamak ve vaka sorumlusuna bildirmek.
10) Grup çalışması, uygun fiziki koşullarda, en az dört en fazla on altı kişilik gruplar halinde en fazla on beş gün arayla yapmak. Grupların oluşturulmasında, sanık ve hükümlülerin yaş gruplarına, benzer sorun alanlarına ve benzer risk düzeyine sahip olmalarına dikkat etmek. Sanık ve hükümlüler, haklarında verilen yükümlülük kararlarının niteliğine bakılmaksızın, rehberlik ve iyileştirme çalışmaları kapsamında aynı grup içerisinde yer alabilirler. Grup çalışması sürecinde sanık veya hükümlülerin durumu periyodik olarak değerlendirilecek ve ihtiyaç duyulması halinde iyileştirme çalışmaları bireysel görüşmelerle de desteklenecek. Grup çalışması, müdahale programı kapsamında yürütülebileceği gibi  yapılandırılarak da yapılabilir. Yükümlüler, diğer kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kişilerce yürütülen yapılandırılmış grup çalışmalarına da yönlendirilebilir.
11) Yükümlülerle yapılan bireysel görüşmeler ile grup çalışmalarını, görüşme formu ile kayıt altına almak. Görüşme formuna, yükümlülerle ilgili tüm görüşme içeriği ve yapılan çalışmalar yazılacak. Yükümlülere ilişkin bilgiler, özel hayatın gizliliği gerekçesiyle kayıt altına alınmazlık yapılmayacak. Görüşmelerin içeriği ve yapılan çalışmalar denetlenebilir ve hesap verilebilir şekilde forma yansıtılacak. Görüşmeler sırasında öğrenilen özel hayata ilişkin bilgilerin gizliliğine özen gösterilecek ve bu bilgiler ilgili olmayan kişi veya kurumlarla paylaşılmayacak.
12) Grubun işleyişini bozabilecek özelliğe sahip olan sanık veya hükümlüleri grup çalışmasına dâhil etmemek. Bu sanık veya hükümlülerle bireysel görüşme yürütülecek. Sanık veya hükümlünün grup çalışmasına hazır hale gelmesi halinde iyileştirme çalışmaları grup çalışması ile yürütülebilir.
13) Boş zamanların yapılandırılması; sanık veya hükümlünün, toplumla bütünleşmesini desteklemek, olumlu sosyal davranışlarını, ilgi alanlarını ve becerilerini geliştirerek uyumlu bir birey olmasını sağlamak amacıyla, sanık veya hükümlünün ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde eğitim ve iyileştirmeye yönelik programlar hazırlamak ve yürütmek. Kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim ve iyileştirmeye yönelik yürüttükleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile eğitim programlarını tespit etmek; iyileştirme çalışmaları kapsamında yükümlüleri bu tür programlara yönlendirmek,
14) Psiko-sosyal yardım talep eden kişilerin işlemlerini ve gerekli hizmetleri yapmak,
15) Yükümlülerin boş zamanlarının yapılandırılmasına yönelik eğitsel ve sosyal çalışmaları diğer kurumlarla iş birliği içinde yürütmek,
16) Yükümlülerin; iyileştirilme süreçlerini izlemek ve yükümlünün durumu hakkında vaka sorumlusunu sözlü ya da gerektiğinde yazılı olarak bilgilendirmek,
17) Yükümlülere yönelik bireysel görüşmeler, grup çalışmaları ve seminer programlarını yürütmek,
18) Sosyal araştırma raporu hazırlamak,
19) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülere rehberlik hizmeti vermek ve müdahale programları uygulamak,
20) İyileştirme çalışmaları kapsamında özel hayatın gizliliğine dikkat ederek yükümlülerin aile, okul ve iş yerleriyle iş birliği yaparak çalışmalar yürütmek,
21) Diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde eğitim ve iyileştirmeye yönelik programlar hazırlamak ve yürütmek,
22) Haklarında çalışma yükümlülüğü veya eğitim kurumuna ya da programına devam etme tedbiri verilen yükümlülerin kuruma yerleştirilmesinde yükümlülere refakat etmek. İşbirliği yapılacak kurum yetkilisi veya program yöneticisine yaptırımın amacı, süresi ve yapılacak çalışmalar konusunda bilgi vermek,
23) İyileştirme faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra on gün içerisinde tüm süreçlerin izlenmesine imkân veren bir belge düzenlemek ve ilgili vaka sorumlusuna iletmek,
24) İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonu üyesi olarak görev yapmak,
25) Yükümlülerin iyileştirilmeleri ve topluma kazandırılmalarına yönelik çalışmalar kapsamında lüzum üzerine günlük çalışma saatleri dışında, mesai sonrası ve hafta sonları hükümlülerle  bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, seminer programları düzenlemek.
26) Mesai sonrası ve hafta sonları çalışmalarını, önceden müdürün onayına sunmak.
27) Ceza İnfaz Kurumlarında eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini yapabilecek eğitimini almış personel bulunmaması durumunda, haklarında Eğitim ve İyileştirme kapsamında yükümlülük verilen ancak işlem yapılamayan hükümlülerin iyileştirilmeleri ve topluma kazandırılmalarına yönelik çalışmalar kapsamında ceza İnfaz kurumlarına giderek gerekli işlemleri yerine getirmek.
28) Eğitim programları, seminerler, boş zamanların yapılandırılması, sosyal etkinlikler vb. faaliyetler hususunda  yükümlüleri suça iten nedenler ile yükümlülerin suç işlemelerine neden olan ihtiyaçlarına yönelik tespitleri(önerileri)belirleyerek Diğer Kurumlarla Çalışma ile Ar-Ge ve Proje Birimi' ne iletmek ve Diğer Kurumlarla Çalışma ile Ar-Ge ve Proje Birimi tarafından hazırlanan projeleri  yürütmek.
29) DSHY' nin dördüncü kısmı ikinci bölümünde yer alan ''Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Kapsamında Hükmedilen Denetimli Serbestlik Tedbirleri ve Bu Tedbirlerin Yerine Getirilmesi'' başlığı altında yer alan 'eğitim programına devam etme(md. 58)' yükümlülüğü kapsamındaki görevleri yapmak.
30)  DSHY' nin dördüncü kısmı üçüncü bölümünde yer alan ''Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ve Bu Yaptırımların Yerine Getirilmesi'' başlığı altında yer alan 'eğitim kurumuna devam etme(md. 63)' yükümlülüğü kapsamındaki görevleri yapmak.
31) DSHY' nin dördüncü kısmı dördüncü bölümünde yer alan ''Hapis Cezasının Ertelenmesi Halinde Hükmedilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi'' başlığı altında yer alan 'eğitim programına devam etme(md. 67)' yükümlülüğü kapsamındaki görevleri yapmak.
32)  DSHY' nin dördüncü kısmı dördüncü bölümünde yer alan ''Hapis Cezasının Ertelenmesi Halinde Hükmedilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi'' başlığı altında yer alan 'eğitim kurumuna devam etme(md. 69)' yükümlülüğü kapsamındaki görevleri yapmak.
33) Değerlendirme ve Planlama Bürosu tarafından gönderilen ''eğitim programına devam etme'' ve ''eğitim kurumuna devam etme'' kararlarına ilişkin ilgili eğitim kurumundaki rehber ya da sorumlu öğretmen ile işbirliği içerisinde yükümlüleri eğitim programına veya meslek alanına kayıt ettirmek ve denetim planı hazırlanması için Değerlendirme ve Planlama Bürosuna göndermek.
34) 3(Üç) bireysel görüşmesi tamamlanan yükümlüleri 3. bireysel görüşme sonunda boş zamanların yapılandırılması kapsamında eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönlendirilmesi hususunda değerlendirme görüşmesi yapması için Koruma Kurulları Bürosu / Diğer Kurumlarla Çalışma ile Ar-Ge ve Proje Birimi' nde görevli Ds Uzmanına göndermek.
35) Müdür tarafından iyileştirme kapsamında verilen diğer görevleri planlamak ve yapmak.

 

 

 

 

 

Linkler

 

 

 

 

Linkler

 

                    SİTEMİZİ

                 Kişi Ziyaret Etmiştir

 

T.C. Adalet Bakanlığı Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.