CEPDENGE

HAVA DURUMU

DENETİM BÜROSU

1)  İnfaz Bürosu tarafından verilen denetlenecek yükümlülerin listeleri dahilinde her yükümlü için en az ayda bir defa  denetim ve takip yapmak.

2) Denetim ve kontrollerde, yükümlülerin özel hayatlarının gizliliğine etmek, yükümlülere onur kırıcı ve aşağılayıcı muamelede bulunmamak.

3) Denetime ihtiyaç duyulan hallerde iş durumu gözetilerek müdürlüklerde mesai saatleri içinde veya mesai saatleri dışında vardiya usulü ile çalışmak.

4) Denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları, işin niteliğine göre üniformalı olarak da çalıştırılabilirler.

5) Görevlendirilmeleri halinde denetimli serbestlik müdürlüğünün ve denetimli serbestlik çalışanlarının güvenliğini sağlamak.

6) Vaka sorumluları tarafından verilen listeye uygun olarak denetim görevini yerine getirmek ve yapılan denetimleri tarih, saat ve yer belirtilmek suretiyle tutanak altına almak.

7) Denetim sonuçları hakkında vaka sorumlusuna bilgi vermek,

8) Elektronik izleme müdahale ekibi olarak;
a) Elektronik cihazları takmak ve sökmek.
b) İzleme merkezi ile gerekli koordinasyonu sağlamak.
c) İzleme merkezince iletilen talepleri yerine getirmek.
ç) Elektronik cihazlarla takip edilen yükümlüleri takip ve denetimini yapmak.
d) Elektronik cihazlarda meydana gelen arızalara ilişkin gerekli işlemleri yapmak.
e) İzleme merkezinden gelen ihlal durumunu tespit etmek.
f) Elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle izlenmesine karar verilen yükümlüleri, elektronik kelepçe, diğer cihazlar ve ilgili ünitenin kullanımı ile uyulması gereken kurallar ve uymamanın sonuçları konusunda yazılı olarak bilgilendirmek.
g) Elektronik cihazları ve kelepçeleri sökmeden önce izleme merkezini bilgilendirmek.
ğ) Sökülen elektronik cihazlar gerekli kontroller yapılarak yükümlüden tutanak karşılığında teslim almak.

9) Yükümlüyü çalışacağı kuruma yerleştirmek, eğitim kurumuna ya da programına kaydettirmek.

10) Hakkında hapis cezasının konutta çektirilmesine karar verilen hükümlünün, ikametgâh adresine gidilerek infaza ilişkin işlemleri başlatmak.

11) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hükümlülerden kendi işini kuran ve işletenler ile bir iş sözleşmesine dayalı olarak çalışanları, koşullu salıverilme tarihine kadar çalıştıkları yerlerde düzenli olarak denetlemek.

12) Denetim Bürosunda görevli Denetimli Serbestlik Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178. maddesi ve 19/02/1975 tarihli ve 7/9493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını gösterir yönetmelik uyarınca, müdürün gerekli görmesi halinde, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırılabilir. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün izin verilir. Fazla çalışma izninin kullanımı konusunda genel hükümler uygulanır.  

13) Mesai sonrası ve hafta sonu Müdürlükte yapılan herhangi bir çalışma sebebi ile gerekli güvenlik önlemlerini almak.

14) Daire Başkanlığı tarafından denetim ile ilgili istenilen her türlü istatistik bilgilerini hazırlamak.

15) İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonu üyesi olarak görev yapmak.

16) Müdürün denetime ilişkin vereceği diğer görevleri yapmak.

17)  Eğitim programları, seminerler, boş zamanların yapılandırılması, sosyal etkinlikler vb. faaliyetler hususunda  yükümlüleri suça iten nedenler ile yükümlülerin suç işlemelerine neden olan ihtiyaçlarına, mağdurların ise mağduriyetlerine yönelik tespitleri(önerileri)belirleyerek Diğer Kurumlarla Çalışma ile Ar-Ge ve Proje Birimi' ne iletmek ve Diğer Kurumlarla Çalışma ile Ar-Ge ve Proje Birimi tarafından hazırlanan projeler ile ilgili denetim işlemlerini yapmak.

18) Sorumlu personel büro tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerden müteselsilen sorumludur.

ELEKTRONİK İZLEME

           Elektronik izleme; şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun ve toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir.

ELEKTRONİK İZLEME MERKEZİ

           Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlarla toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi için elektronik izleme merkezi oluşturulmuştur.

ELEKTRONİK İZLEME MÜDAHALE EKİBİ

           Müdürlüğümüzde denetim bürosunda elektronik izleme konusunda eğitim almış iki denetimli serbestlik memuru görevlendirilmiştir. Elektronik izleme müdahale ekibi yirmi dört saat esasına ve vardiya usulüne göre çalışmaktadır.

Müdahale ekibi;

a) Elektronik cihazların takılmasından ve sökülmesinden,

b) İzleme merkezi ile gerekli koordinasyonun sağlanmasından,

c) İzleme merkezince iletilen taleplerin yerine getirilmesinden,

ç) Elektronik cihazlarla takip edilen yükümlülerin takip ve denetiminden,

d) Elektronik cihazlarda meydana gelen arızalara ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasından,

e) İzleme merkezinden gelen ihlal durumunun tespit edilmesinden, sorumludur.

 

ELEKTRONİK CİHAZ İLE TAKİP EDİLECEK YÜKÜMLÜLERİN BELİRLENMESİ , ELEKTRONİK CİHAZLARIN TAKILMASI ve SÖKÜLMESİ

        Haklarında belirli yerlere gitmekten yasaklama veya belirlenen konut, yer veya bölgeden çıkmama ya da belirlenen kişilere yaklaşmamaya dair verilen denetimli serbestlik kararları, elektronik cihaz kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir.

        Mevcut risk durumu, tedbir, yükümlülük ve denetimin gereklilikleri, mağdurun veya toplumun korunma ihtiyacı dikkate alınarak, vaka sorumlusunun talebi üzerine komisyon, yükümlünün elektronik cihaz ile takibini elektronik izleme şube müdürlüğüne önerir.

     Elektronik cihaz takılması önerilen yükümlünün bilgileri elektronik izleme şube müdürlüğüne iletilir. Şube müdürlüğünce, izleme merkezinin kapasitesi, yükümlünün durumu, mahkeme kararının niteliği ve infaz kabiliyeti teknik yönden değerlendirilerek yükümlünün elektronik cihaz ile izlenip izlenmemesine karar verilir.

        Elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle izlenmesine karar verilen yükümlüler, görevli denetimli serbestlik personeli tarafından bilgilendirilir. Elektronik cihazın özelliğine göre yükümlü müdürlüğe davet edilerek veya yükümlünün evine gidilerek elektronik izleme ünitesi kurulur ve devreye sokulur. Elektronik cihazlarla takip edilecek yükümlünün kimlik bilgileri görevli personel tarafından kontrol edilir.

          Yükümlü, elektronik kelepçe, diğer cihazlar ve ilgili ünitenin kullanımı ile uyulması gereken kurallar ve uymamanın sonuçları konusunda yazılı olarak bilgilendirilir.

        Elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle takibine karar verilen yükümlü, elektronik kelepçe takılmasına ve ilgili ünitenin kurulmasına rıza göstermek, cihazları kullanılır durumda bulundurmak, kararın infazı için gerekli olan kısıtlamalara ve cihazların kullanımına ilişkin belirlenen kurallara uygun hareket etmek zorundadır. Bu kurallara aykırı davranış yükümlülüğünün ihlali sayılır.

           İzleme merkezi tarafından yükümlünün kurallara aykırı davrandığının belirlenmesi halinde, müdahale ekibi durumdan derhal haberdar edilir. Elektronik izleme şube müdürlüğü, yükümlünün kurala aykırı davranışını denetimli serbestlik müdürlüğüne yazılı olarak da bildirir. Kurala aykırı davranışın vaka sorumlusu tarafından yükümlülüğün ihlali olarak değerlendirilmesi halinde durum komisyona iletilir.

       Yükümlülüğün sona ermesi veya ihlal edilmesi, yükümlünün ceza infaz kurumuna alınması ya da yükümlünün elektronik cihazların kullanılması suretiyle takibinden vazgeçilmesi durumunda, elektronik cihazlar ve kelepçe görevli denetimli serbestlik personelince sökülür. Cihaz, gerekli kontroller yapılarak yükümlüden tutanak karşılığında teslim alınır.

        Elektronik cihaz ve kelepçe izleme merkezi bilgilendirilmeden sökülmez. Elektronik cihaz ve kelepçe sökülmesine ilişkin talep üzerine izleme merkezi tarafından sistemden elektronik takip sonlandırılır ve elektronik takibe ilişkin gerekli bilgiler ilgili müdürlüğe iletilir.

    Kullanılan Elektronik Sistemler:

           Ev ünitesi

        Toplumun ve mağdurun korunması için hükümlülerin; belirlenen bir konutta, belirli saatler arasında denetim ve gözetim altında bulundurulmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

           Bu sistem hükümlünün ayağına kelepçe takıldıktan sonra ev içerisinde mesafe tanımlaması yapılarak, cihazın sisteme tanıtılması ile hükümlünün sistem üzerinden takibinin yapılmasını sağlamaktadır.

Ev Ünitesi

 

           Mağdur koruma ünitesi

           Özellikle aile içi şiddet suçundan mahkum olan hükümlülerin, suç mağdurlarına belirli bir mesafe yaklaşmasının yasaklanmasına dair yükümlülüklerin takibinde kullanılan bir elektronik takip sistemidir.

           Hükümlünün ayağına kelepçe takıldıktan sonra yaklaşmaması veya girilmemesi gereken bölge harita üzerinden işaretlenir ya da mağdur arasındaki yaklaşılmayacak olan mesafe ve bu bilgi sisteme kaydedilir. Hükümlü, yaklaşmaması veya girmemesi gereken bölgeye girmesi durumunda, alıcı üniteyi yanına almaması durumunda elektronik izleme merkezine bu bilgi hızlı bir şekilde ulaşır ve kişi aranarak ya da mesaj gönderilerek uyarılır.

           İhlal durumunda elektronik izleme merkezine gelen ihlal sinyali sonrasında ve ilgili birimlerle irtibata geçilerek eş zamanlı müdahale yapılır.

Mağdur Koruma Ünitesi

 

           GPS ünitesi

           Özellikle çocukların ve suç mağdurunun kurunması amacıyla, belirlenen yer veya bölgelere gitmesi yasaklanan veya belirli yerlere devam etmesine karar verilen hükümlülerin denetiminde ve takibinde kullanılır.

        Kişinin ayağına kelepçe takıldıktan sonra yaklaşmaması veya girilmemesi gereken bölge harita üzerinden işaretlenerek bu bilgi sisteme kaydedilir. Kişi yaklaşmaması veya girmemesi gereken bölgeye girmesi durumunda, elektronik izleme merkezine bu bilgi hızlı bir şekilde ulaşır ve kişi aranarak ya da mesaj gönderilerek uyarılır.

GPS Ünitesi

 

           Alkol izleme ünitesi

           Evde alkol kullanmama veya eve alkollü gelmeme gibi yükümlülüklerin denetiminde ve takibinde kullanılmaktadır. Özellikle alkol kullanımı sonunda eşine şiddet uygulayan kişilere ya da alkole bağlı suçlara karışan kişilere uygulanan bir ünitedir.

           Cihaz kesin bir doğrulama ile uzaktan alkol seviyesinin test edilmesini sağlar. Test sırasında çekilen fotoğraf ile hükümlünün daha önce sisteme kaydedilen fotoğraflarının karşılaştırması otomatik olarak yapılır.

           Ünite, belirlenen zaman aralığında (örneğin 20.00-24.00 saatleri arasında) hükümlüye sistem tarafından belirsiz zamanlarda, belirlenen sayıda test gönderir. Test yapılması sırasında Elektronik izleme merkezi resmin kişiye ait olup olmadığını kontrol eder.

Alkol İzleme Ünitesi

 

 

 

Linkler

 

 

 

 

Linkler

 

                    SİTEMİZİ

                 Kişi Ziyaret Etmiştir

 

T.C. Adalet Bakanlığı Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.