CEPDENGE

HAVA DURUMU

DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR

            DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR

        

         Denetimli serbestlik, savcılık, mahkemeve müdürlük tarafından belirtilen koşullar ve süre içinde, araştırma ve değerlendirme neticesinde belirlenen risk ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan denetim planı çerçevesinde yükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı ifade etmektedir.

          Yükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararların giderilmesi ve bu yolla toplumun korunması, denetimli serbestlik uygulamalarının amacıdır. Bu bağlamda denetimli serbestlik, işlenen suçun karşılığında uygulanan özgürlüğü kısıtlayıcı cezaların tedbir maksatlı devamının ve alternatif ceza infaz modellerinin yanında kişilerin topluma kazandırılmasında önemli role sahiptir.

 

          TÜRKİYE 'DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİNİN TARİHÇESİ

        1) 2005 yılında yapılan reformla temel ceza hukuku mevzuatı bütünüyle yenilenmiştir. Bu yenilemeyle birlikte hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama gibi suçlar için kanunda öngörülen ceza miktarları artırılıp, kovuşturma ve ceza zamanaşımı süreleri ile koşullu salıverilmeden yararlanma süreleri uzatılmıştır. (1/3‘den 2/3’e)
     2) 03/07/2005 tarihindeki resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile “denetimli serbestlik” kavramı ilk kez kanunlardaki yerini almıştır. 2006 yılının sonunda Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)’nun 231. maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle sonuç hapis cezası 1 yıl ve daha az olan ceza hükümleri bakımından “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” müessesesi getirildi ve “denetimli serbestlik tedbiri” adı altında geri bırakmanın belirli şartlara tabi tutulabileceği öngörüldü. 2008 yılının başında ise 1 yıllık hapis cezası süresi 2 yıla çıkartılarak kapsam genişletildi.
       3) 2012 yılında İnfaz Kanunu’na eklenen yeni bir madde ile koşullu salıverilme süresine 1 yıl ve daha az süresi kalan hükümlüler için infaz hakimi kararıyla “Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı (CGTİHK 105/A)” adı altında yeni bir düzenleme yapılarak, hükümlülerin 1 yıl erken tahliye olmasına imkan sağlandı.
       4) 2014 yılında ise adli para cezalarının infazıyla ilgili düzenlemenin bulunduğu İnfaz Kanunu’nun 106. maddesinde bir değişiklik yapılarak, ödenmeyen adli para cezalarının hapis cezasına çevrilmesi yerine kamu yararına ücretsiz çalıştırmaya çevrilmesine olanak sağlandı.
       5) 17/08/2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 671 sayılı KHK ile 5275 sayılı CGTİHK’ na geçici bir madde eklenerek 5237 sayılı TCK’ nın kasten öldürme suçları, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe yada beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar , özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere;  5275 sayılı CGTİHK’ nın 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘’bir yıl’’ lık süre ‘’iki yıl’’, 107. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘’üçte iki’’lik oran ‘’yarısı’’ olarak uygulanmaya başlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Linkler

 

 

 

 

Linkler

 

                    SİTEMİZİ

                 Kişi Ziyaret Etmiştir

 

T.C. Adalet Bakanlığı Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.